EJDER TURİZM SEYAHAT ACENTASI YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile tüketicinin EJDER TURİZM’den satın aldığı, içeriği, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
1–TARAFLAR
1.1 –PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ
Şirket ünvanı: EJDER TURİZM Ejder Havacılık Tasıma ve Turizm Ltd. Şti (Bundan sonra EJDER TURİZM olarak anılacaktır.)
Adresi: NEF 11 OFFICE D BLOK No 106
Merkez Mahallesi Ayazma Cad No: 21 34406 / İSTANBUL
İletişim bilgileri: + 0850 333 0 203 0212 232 8533 info@ejderturizm.com.tr www.ejderturizm.com.tr
1.2 –TÜKETİCİ/KATILIMCI :
Adı – Soyadı :
TC Kimlik No :
Tel :
E-Mail :
Adres :
( Bundan sonra Tüketici/Katılımcı olarak anılacaktır.)
2- KONU
İş bu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcı’nın EJDER TURİZM’den satın aldığı paket tur hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
2.1 –İş bu sözleşme,hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.
2.2 –Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih, turun fiyatı) sözleşme ile birlikte teslim edilen Ek.2’de “Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer almaktadır. Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu” Tüketici/Katılımcı tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında
-1-
verilen “Ayrıntılı Gezi Programı” içeriklerinden tüm katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı‘ya verilen “Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara verilmiş sayılır.
Müşteri Ek.2’de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nın ve Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu”nun Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder.
2.3 –İşbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm kişilerin 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür.
2.4 – Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) EJDER TURİZM sorumlu değildir.
2.5 – Tüketici/Katılımcı işbu sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve tüm katılımcılara ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
3–GENEL HÜKÜMLER
3.1 –Ödemeler ve Rezervasyon Koşulları:
Tur bedelinin %30'u kayıt anında ödenir. Kalan bakiyenin gezinin başlamasına 60 gün kala
ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı belirtilir. Tüketici/Katılımcı'nın sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır.
Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte kur olarak sözleşmenin düzenlendiği ve ödemenin yapıldığı günkü merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.
3.2 – Fiyat değişiklikleri:
EJDER TURİZM herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde Tüketici/Katılımcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.
3.3 –Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:
EJDER TURİZM paket turun başlamasından önce, Tüketici/Katılımcı'dan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici/Katılımcı'ya derhal bildirir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya
-2-
daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu sebeplerden dolayı sözleşmeden dönülmesi halinde EJDER TURİZM sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı’nın ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli fiyat sunma hakkı EJDER TURİZM e aitttir.
3.4 –Paket turun iptali:
EJDER TURİZM Tüketici/Katılımcı’dan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici/Katılımcı, 3.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.
3.5 –Sözleşmenin eksik ifası:
Tüketici/Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği EJDER TURİZM’e derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketici/Katılımcı'nın sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. EJDER TURİZM 'in paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, EJDER TURİZM paket turun devam etmesi için Tüketici/Katılımcı'ya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve Tüketici/Katılımcı'ya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Tüketici/Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda EJDER TURİZM 'in ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı’ya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak EJDER TURİZM o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketici/Katılımcı'dan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, EJDER TURİZM veya aracısı Tüketici/Katılımcı'nın paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
3.6 – Mücbir Sebebler ve Diğer değişiklikler:
Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyalan vb.. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, Genel Grev,terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb..), halk haraketleri (grev,miting, grev,yürüyüş,yol kapanması vb..), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina vb...), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb..) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu,tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebebten doğrudan veya dolaylı olarak, EJDER TURİZM’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan EJDER TURİZM sorumlu olmayacağı gibi, EJDER TURİZM bu sebeblerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve EJDER TURİZM’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.
EJDER TURİZM ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi , helikopter, balon, 4x4 jeep vb.. ) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz ve EJDER TURİZM’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle EJDER TURİZM sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir. EJDER TURİZM havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne
-3-
tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyid edilmesi gerekmektedir.
EJDER TURİZM , sözleşmeye aykırılığın Tüketici/Katılımcı’nın kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, EJDER TURİZM’in, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda EJDER TURİZM veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcı'nın zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
EJDER TURİZM buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebepler” haklarını saklı tutar.
3.7 – Sözleşme devri:
Tüketici/Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 60 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır Varsa cezalan yolcuya yansıtılır.Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, EJDER TURİZM veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan Katılımcıların ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda EJDER TURİZM’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir.
3.8 –Sözleşmenin feshi/iptal koşulları:
Tüketici/Katılımcı, fesih talebini EJDER TURİZM’e veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak en geç turun kalkış tarihine 60 gün kalaya kadar feshedebilir.
Paket tur başlamadan yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Tüketici/Katılımcı'nın ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yine bu kapsamda ,daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır ,Varsa cezalan yolcuya yansıtılır.Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı’ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcı’nın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin EJDER TURİZM’e veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı'ya yapılır.
Tüketici/Katılımcı veya EJDER TURİZM, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile, banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar EJDER TURİZM’e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı’nın aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz.Kredi kartına yapılan iadelerde
-4-
gecikmelerde EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcı’nın bilgisine sunar.
3.9 –Sorumsuzluk kaydı:
Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede Tüketici/Katılımcı’nın Yönetmelik'te yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya EJDER TURİZM ya da aracısının Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.
3.10 –İhtilafların Hal Mercii:
İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili T.C. Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler.
4–PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER
4.1 –Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle EJDER TURİZM'den hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen Tüketici/Katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.
4.2 – Tüketici/Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak,tren, gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu konulardan EJDER TURİZM’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Tüketici/Katılımcılar’ın, EJDER TURİZM tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiç bir şekilde iade edilemez.
Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, EJDER TURİZM'İn daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.
4.3 – Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Tüketici/Katılımcılar’ın herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.
4.4 – Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan EJDER TURİZM’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değirlendirmekten kendisi sorumludur.
4.5 – Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketici/Katılımcılar’a aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz.
-5-
4.6 – Vize İle İlgili Bilgilendirme :
EJDER TURİZM Tüketici/Katılımcılar’ın pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda Tüketici/Katılımcılar’ın beyanı esas alınır. EJDER TURİZM tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. EJDER TURİZM’den vize almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz.
Bu durumda ki katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük v.s bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar.
Vize evraklarının teslimi:
EJDER TURİZM ile yurtdışı turuna katılacak olan Tüketici/Katılımcılar’ın, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini EJDER TURİZM'in üstlenmesini talep etmesi durumunda EJDER TURİZM'in çalıştığı yetkili acente tarafından katılımcılara verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu maddede düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce Tüketici/Katılımcılar tarafından EJDER TURİZM ve EJDER TURİZM'in talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları EJDER TURİZM tarafından önerilmektedir. Bu konuda sözleşme imzası sırasında Tüketici/katılımcılar bilgilendirilmiştir. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk yada ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden EJDER TURİZM sorumlu değildir.
Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları:
Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evraklarıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle EJDER TURİZM'den herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.
Katılımcının EJDER TURİZM veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından Tüketici/Katılımcılar’dan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler Tüketici/Katılımcılar’a aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler EJDER TURİZM ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur.
Tüketici/Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse EJDER TURİZM veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.
-6-
EJDER TURİZM , yetkili acente ve Tüketici/Katılımcılar tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, EJDER TURİZM , tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.
Tüketici/Katılımcılar’ın hüsnüniyet kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu, v.b) ya da kendi kusuru, ihmali ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi (pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.)
vizenin alınamaması veya yurtdışına çıkışına engel olunması durumunda EJDER TURİZM'in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Tüketici/Katılımcılar tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle
içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen
Tüketici/Katılımcılar’a herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan EJDER TURİZM veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.
Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk Tüketici/Katılımcılar’a aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
EJDER TURİZM veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. EJDER TURİZM veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden EJDER TURİZM aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler EJDER TURİZM veya yetkili acente tarafından Tüketici/Katılımcılar’a teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde EJDER TURİZM 'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” uluslararası kurallar gereği konsolosluk beyanına dayanır. Bunları tartışma imkanı ve yetkisi bulunamamaktadır.
5– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
5.1– EJDER TURİZM; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılar’a sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.
5.2- EJDER TURİZM, kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı
e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi,
katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici/Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle EJDER TURİZM’in kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir.
5.3– Tüketici/Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. EJDER TURİZM, Tüketici/Katılımcılar’ına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden EJDER TURİZM’in kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@ejderturizm.com.tr mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla EJDER TURİZM’e bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.
12 punto olarak düzenlenen ve Toplam 8 Sayfadan oluşan işbu sözleşmeyi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma
-7-
tüm ekleri ile birlikte (paket tur sözleşmesi ile birlikte ön bilgilendirme broşürü, voucher) ilgili sigorta poliçesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ EKLERİ İLE TESLİM ALDIM.
Tüketici ve katılımcı adına
Adı soyadı: Tur kayıt tarihi ve Voucher esas alınır
Tarih: * Tur kayıt tarihi ve Voucher esas alınır
EJDER TURİZM Personeli:
Adı soyadı: Tur kayıt tarihi
ve Voucher esas alınır
Ekler
Ek 1
: Tura katılım formu : Kayıt esnasında düzenlenir ve TÜKETİCİ/KATILIMCI ya iletilir.
Ek 2
: Ayrıntılı Gezi Programı : Kayıt esnasında yada öncesinde TÜKETİCİ/KATILIMCIya iletilir.
1.1
–PAKET TUR İÇERİĞİ: Tur program evrakında ve www.ejderturizm.com.tr web sitesinde mevcuttur
1.2
–ULAŞIM BİLGİLERİ (Havayolu şirketi, uçuş saatleri vs.) TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur
1.3
–KONAKLANACAK TESİSLER TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur
1.4
–ASGARİ KATILIMCI SAYISI : E j d e r t u r i z m . c o m . t r w e b s i t e s i n d e i l a n e d i l i r
1.5
-TUR BEDELİ : Ejderturizm.com.tr web sitesinde ilan edilir
-8-