-1-
EJDER TURİZM SEYAHAT ACENTASI YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur
Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.
Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme
düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından
okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile tüketicinin EJDER
TURİZM’den satın aldığı, içeriği, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı
ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
1–TARAFLAR
1.1 –PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ
Şirket ünvanı: EJDER TURİZM Ejder Havacılık Tasıma ve Turizm Ltd. Şti
(Bundan sonra EJDER TURİZM olarak anılacaktır.)
Adresi: NEF 11 OFFICE