EJDER TURİZM SEYAHAT ACENTASI YURTDIŞI PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ve  14.01.2015 tarihli Paket Tur  Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan hususlarla ilgili  Yasa  ve  Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme düzenlenmeden önce tüketiciye ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve bu broşür tüketici tarafından okunduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş  ve  imzalanmıştır.  İşbu  sözleşme  ile  tüketicinin EJDER TURİZM’den satın aldığı, içeriği, satış  fiyatı  belirtilen  ve  broşürde  bilgileri  yer  alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili  olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

1–TARAFLAR

 

1.1 –PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

 

Şirket ünvanı: EJDER TURİZM Ejder Havacılık Tasıma ve Turizm Ltd. Şti (Bundan sonra EJDER TURİZM olarak anılacaktır.)

 

 Adresi: NEF 11 OFFICE D BLOK No 106 

 Merkez Mahallesi Ayazma Cad No: 21 34406  /  İSTANBUL

 

 İletişim bilgileri: + 0850 333 0 203 0212 232 8533  info@ejderturizm.com.tr www.ejderturizm.com.tr

 

 

1.2 –TÜKETİCİ/KATILIMCI : 

 

Adı – Soyadı : 

TC Kimlik No :

          Tel :

E-Mail : 

Adres :

 

( Bundan sonra Tüketici/Katılımcı olarak anılacaktır.)

 

 

 1. KONU

 

 İş bu sözleşmenin konusu, Tüketici/Katılımcı’nın EJDER TURİZM’den satın aldığı paket tur hizmeti kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.

 

 1. –İş bu sözleşme,hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki  olmayan  amaçla  hareket  eden  gerçek  ve  tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir  paket  tur  satın  alınan  veya  satın  alınması taahhüt edilen veya kendisine bir  paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.
 2. –Paket Tur'un içeriğine dair  tüm  bilgiler,  (yolculuğun  başlangıç  ve  bitiş  tarihi  ile  yeri,  kullanılan  ulaşım  araçları,  yolculuk hareket ve dönüş saat  tarih  ve  yerleri,  konaklama  türü  ve  nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun  vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari  katılımcı  sayısı  ve  iptal  bildirimi  için  son  tarih, turun fiyatı)  sözleşme ile birlikte  teslim  edilen Ek.2’de

“Ayrıntılı Gezi Programı”nda yer almaktadır.  Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu” Tüketici/Katılımcı tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulur. Tüketici/Katılımcı bu sözleşmede belirtilen tüm katılımcılar adına  taraf  olduğunu  ve  onları  da  temsil  ve  ilzam  ettiğini, kendisine ilgili  yasal mevzuat kapsamında  verilen  “Ayrıntılı Gezi Programı”  içeriklerinden  tüm katılımcılara  bilgi  vermekle  yükümlü  ve  sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tüketici/Katılımcılar bundan sorumludur. Bu doğrultuda Tüketici/Katılımcı‘ya verilen “Ayrıntılı Gezi Programı tüm katılımcılara verilmiş  sayılır. 

Müşteri Ek.2’de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nın ve Ek.1’de yer alan “Tura Katılım Formu”nun Paket tur sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesi uyarınca “Ön Bilgilendirme Broşürü” işlevlerini yerine getirdiğini ve bu bilgilerin işbu sözleşmenin öncesinde kendisi ile paylaşılmış olduğunu ve aynı zamanda işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ve beyan eder. 

 

 1. –İşbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm kişilerin  1618  Sayılı  yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortalarını yapmakla yükümlüdür.

 

 1. – Tüketici/Katılımcı, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik  ve  iletişim  bilgilerinin  hatalı  bildirilmesi  nedeniyle  meydana  gelebilecek  neticelerden  (örn. Havayolu  cezası,  vize  sorunu,  seyahat  ile  ilgili  yapılması  gereken  bilgilendirmelerin  ulaşmaması,  tura katılamamaları vb.) EJDER TURİZM sorumlu değildir.
 2. – Tüketici/Katılımcı  işbu  sözleşmede  belirtilen  irtibat  bilgilerinden  kendisine  ve  tüm katılımcılara  ulaşılacağını  kabul  beyan  ve  taahhüt eder.

 

3–GENEL HÜKÜMLER

 

 1. –Ödemeler ve Rezervasyon Koşulları:

 

Tur  bedelinin  %30'u kayıt  anında  ödenir. Kalan bakiyenin gezinin başlamasına 60 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Farklı ödeme koşulları olan turlar için ikinci ödeme ve bakiye ödemesi ya da kredi kartlı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her gezi için ayrı ayrı belirtilir. Tüketici/Katılımcı'nın sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır. 

 

Yurt dışı paket turlarda tur fiyatları satış  bedeli döviz cinsinden belirlenmekle birlikte  kur  olarak  sözleşmenin  düzenlendiği  ve  ödemenin  yapıldığı  günkü merkez bankası kuru esas alınarak belirlenir.

 

 1. – Fiyat değişiklikleri:

 

EJDER TURİZM herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını  değiştiremez. Sözleşmede  yer  alan  fiyat; fiyat  değişikliğinin  gerekçesinin  ve  nasıl  hesaplanacağının  sözleşmede  öngörülen  hareket  tarihinden  en  az  yirmi  gün  öncesinde  Tüketici/Katılımcı’ya yazılı olarak veya  kalıcı  veri  saklayıcısı  ile bildirilmesi  koşuluyla  sözleşme  bedelinin  yüzde  beşini  geçmeyecek  şekilde;  Sözleşme  bedelinin  döviz  cinsinden  belirlendiği  yurt  dışına  yönelik  paket  turlarda   fiyat   değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen  olağandışı  değişikliklerden  kaynaklanması,  tüm  paket  turlarda  fiyat  değişikliğinin yakıt  giderlerindeki  olağandışı  değişikliklerden  kaynaklanması,  fiyat  değişikliğinin  liman,  havaalanı  gibi  yerlerde tahsil  edilen  vergi,  resim,  harç  ve  benzeri  yasal  yükümlülüklerde  meydana  gelen  değişikliklerden  kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir. 

 

 1. –Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik:

 

EJDER TURİZM paket turun başlamasından önce, Tüketici/Katılımcı'dan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici/Katılımcı'ya derhal  bildirir.  Sözleşmenin  esaslı  unsurlarından  birisinin  değişmesi halinde Tüketici/Katılımcı, bu  değişikliği  kabul  edebileceği  gibi,  yapılan  değişikliği  kabul  etmediğini yazılı  olarak veya  kalıcı  veri  saklayıcısı  ile bildirmek  koşuluyla;  Paket  tur  düzenleyicisi  veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha  yüksek  değerde  başka  bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma  veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi  şartıyla  daha  düşük  değerde  bir  paket  tura  katılma  veya  herhangi  bir  tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu sebeplerden dolayı sözleşmeden dönülmesi halinde EJDER TURİZM sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketici/Katılımcı’nın ödemiş  olduğu  tüm  bedeli  herhangi  bir  kesinti  yapmaksızın  en  geç  on  dört gün içerisinde  iade eder.Erken kayıt kampanyaları yapma, erken kayıt yaptıranlara indirimli fiyat sunma hakkı EJDER TURİZM e  aitttir.

 

 1. –Paket turun iptali:

 

EJDER TURİZM Tüketici/Katılımcı’dan kaynaklanmayan bir  sebepten  dolayı  paket  turun  başlamasından  önce  turu  iptal  etmesi  halinde Tüketici/Katılımcı, 3.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını  kullanabilir.

 

 1. –Sözleşmenin eksik ifası:

 

Tüketici/Katılımcı, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya  çıkan  her  türlü  eksikliği  EJDER TURİZM’e  derhal  bildirmek  zorundadır.  Bu  eksiklik  giderilmediği  takdirde  Tüketici/Katılımcı'nın  sözleşme  bedelinden  indirim  talep  etme  hakkı  vardır.  EJDER TURİZM 'in  paket  tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği  veya  getiremeyeceği  tespit edildiğinde, EJDER TURİZM paket turun devam etmesi için Tüketici/Katılımcı'ya ilave  maliyet  getirmeyen  eşdeğerde  alternatif  düzenlemeler  sunar  ve  Tüketici/Katılımcı'ya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Tüketici/Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden  dönülmesi  durumunda  EJDER TURİZM 'in  ücret  talep  etme  hakkı  sona  erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü  tarihten  itibaren  Tüketici/Katılımcı’ya  en  geç  on  dört  gün  içinde  iade  edilir. Ancak  EJDER TURİZM o  ana  kadar  ifa  etmiş  olduğu  edimler  için  Tüketici/Katılımcı'dan hizmetten faydalandığı oranda uygun  bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden  dönülmesi  durumunda,  EJDER TURİZM veya  aracısı  Tüketici/Katılımcı'nın  paket  tura  başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz  naklini  sağlamak  ve  zorunlu konaklama olması halinde  yapılan  giderleri  karşılamakla  yükümlüdür.  

 

 1. – Mücbir Sebebler ve Diğer değişiklikler:

 

Doğal Afetler ( deprem, sel, yangın, heyalan vb.. ) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, Genel Grev,terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa vb..), halk haraketleri (grev,miting, grev,yürüyüş,yol kapanması vb..), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina vb...), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi vb..) gümrük rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu,tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebebten doğrudan veya dolaylı olarak, EJDER TURİZM’in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan EJDER TURİZM sorumlu olmayacağı gibi, EJDER TURİZM bu sebeblerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve EJDER TURİZM’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

 

EJDER TURİZM ile ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi , helikopter, balon, 4x4 jeep vb.. ) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarında, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek olumsuzluğun sonuçlarından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz ve EJDER TURİZM’e  maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinden meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle EJDER TURİZM sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir. EJDER TURİZM havayolu ile yolcu arasında aracı  konumunda  olup,  28/09/1955  Lahey  Protokolüne  tabidir.  Uçuş  öncesinde  saatler değişebilir  ve  tüm  saatlerin  hareket  tarihlerinden  48  saat  önce  teyid edilmesi gerekmektedir. 

 

EJDER TURİZM ,  sözleşmeye  aykırılığın  Tüketici/Katılımcı’nın  kusurundan  kaynaklanması,  sözleşmenin  ifası  sürecine  dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir  davranışının  bulunması,  mücbir  sebebin bulunması,  EJDER TURİZM’in, aracısının veya bağımsız  hizmet  sağlayıcısının  gerekli  tüm  özeni  göstermelerine  rağmen  öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi  için  öngörülen  asgari  katılımın  sağlanamaması  nedeniyle  iptal  edilmesi  ve  iptalin  sözleşmede  öngörülen  sürede  paket  turun  başlamasından yirmi gün  önce  yazılı  olarak  veya  kalıcı  veri  saklayıcısı  ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin  hiç veya gereği  gibi  ifa  edilmemesinden  doğan  zararlardan  sorumlu  tutulamaz.  Bu durumda EJDER TURİZM veya aracısı  ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici/Katılımcı'nın zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla  yükümlüdür.

 

EJDER TURİZM buraya ilave edilmemiş ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebepler” haklarını saklı tutar. 

 

3.7 – Sözleşme devri:

 

Tüketici/Katılımcı, paket tura  devam  etmesinin  mümkün  olmaması  durumunda,  turun  başlamasından  en  az  60  gün  önce  paket tur düzenleyicisi veya  aracısına  yazılı  olarak  veya  kalıcı  veri  saklayıcısı  ile  bildirimde  bulunarak  sözleşmeyi,  paket tur  açısından  geçerli  tüm  koşulları  yerine  getiren  üçüncü  bir  kişiye  devredebilir. Ancak Devir işleminde satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır Varsa cezalan yolcuya yansıtılır.Paket tur sözleşmesini devreden  ve devralan, EJDER TURİZM veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir  alan  Katılımcıların  ise  vize  sorumlulukları  kendilerine  ait  olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda EJDER TURİZM’in herhangi bir sorumluluğu  yoktur. Tur  bedelinin  tamamını  devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre  yapılabilir.

 

3.8 –Sözleşmenin feshi/iptal koşulları:

 

Tüketici/Katılımcı, fesih talebini EJDER TURİZM’e veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri  saklayıcısı  ile  bildirmek  kaydıyla  sözleşmeyi tek taraflı olarak en geç turun kalkış tarihine 60 gün kalaya kadar feshedebilir.

 

Paket tur başlamadan yapılan  fesih  bildirimlerinde,  ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri  yasal yükümlülüklerden doğan  masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç  olmak  üzere,  Tüketici/Katılımcı'nın  ödemiş  olduğu bedel kendisine iade edilir.

Yine bu kapsamda ,daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır ,Varsa cezalan yolcuya yansıtılır.Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Tüketici/Katılımcı’ya ait olacaktır. Tüketici/Katılımcı’nın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin EJDER TURİZM’e veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde Tüketici/Katılımcı'ya yapılır.

 

Tüketici/Katılımcı veya EJDER TURİZM, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; ödeme kredi kartı ile yapıldı ise kredi kartı ile, banka yolu ile yapıldı ise banka yolu ile nakit ödendi ise nakit olarak iade edilir. Geri iade edilecek tutar EJDER TURİZM’e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, iade Tüketici/Katılımcı’nın aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz.Kredi kartına yapılan iadelerde gecikmelerde EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz iade yapıldığına dair belgeyi Tüketici/Katılımcı’nın bilgisine sunar.

 

3.9 –Sorumsuzluk kaydı:

 

Sözleşme metninde veya  müstakil  herhangi  bir  belgede  Tüketici/Katılımcı’nın  Yönetmelik'te  yer  alan haklarını  kullanmaktan  feragat ettiğine dair veya EJDER TURİZM  ya  da  aracısının  Yönetmelik'ten  kaynaklanan  yükümlülüklerini  sınırlayan  veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

 

3.10 –İhtilafların Hal Mercii:

 

İşbu  sözleşmeden  doğacak  tüm  ihtilafların  çözümü  ile  ilgili  T.C.  Tüketici  Mahkemeleri,  Tüketici  hakem  heyetleri yasa  ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve  itirazları  konusunda  başvurularını,  Bakanlıkça  her  yıl  Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının  mal  veya  hizmeti  satın  aldığı  veya  ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler.

 

4–PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ  BİLGİLENDİRMELER

 

4.1 –Paket tur programlarında ücrete dahil  tüm  hizmetler  ayrı  ayrı  belirtilmiştir.  Bunlar dışında kalan  turlar veya  hizmetler ekstra ücrete tabidir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde  yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle EJDER TURİZM'den  hiçbir  tazminat  ve/veya  iade  talep  edilemez.  Ekstra  tura  katılmak  istemeyen  Tüketici/Katılımcılar  güzergah  üzerinde  rehber  tarafından  uygun   görülen   yerlerde   bekletilir.   Ekstra  tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır.

 

4.2 – Tüketici/Katılımcılar gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak,tren, gemi, otobüs veya özel araç), trafik sıkışıklığından doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumları kendi sorumluluğunda olup, bu konulardan EJDER TURİZM’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Tüketici/Katılımcılar’ın, EJDER TURİZM tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz, gezi ücreti hiç bir şekilde iade edilemez. 

 

Uçuşlarla ilgili  son  dakika  rötarlar  ve  kapı  değişiklikleri  hava  yolu  tarafından  hava  alanında  belirlendiğinden  yolculara  alandaki  bilgi  panoları  (info  board)  ya  da  anonslar  ile  duyurulmaktadır.  Bu gibi  bilgilendirmeler  anlık  yapılmakta olup, EJDER TURİZM'İn daha öncesinde bilgisi olması  mümkün  olmadığından  yolcunun alanda bu uyarılara karşı  dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

 

4.3 – Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Tüketici/Katılımcılar’ın herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz. 

 

4.4 – Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yaratacağı sonuçlardan EJDER TURİZM’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değirlendirmekten kendisi sorumludur. 

 

4.5 – Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketici/Katılımcılar’a aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından EJDER TURİZM sorumlu tutulamaz. 

 

 

 

4.6 – Vize İle İlgili Bilgilendirme : 

 

EJDER TURİZM Tüketici/Katılımcılar’ın pasaportlarını tetkik hakkı  ve  zorunluluğu  bulunmamaktadır.  Bu konuda  Tüketici/Katılımcılar’ın beyanı  esas alınır. EJDER TURİZM tarafından vize  takip  hizmeti  almayan,  vizesi  olduğunu  ve/veya  yeşil  pasaport  sahibi  olduğunu  veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden, ya da vizesiz bir ülkeye tur satın  alan  katılımcıların  pasaportlarının ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğunu  kontrol  etmeleri  münhasıran  kendi sorumluluğundadır. EJDER TURİZM’den vize  almayanvizesini  kendisi  alacağını  belirten,  vizesiz  bir  ülkeye  tur  satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından  ve  vizelerinden  kaynaklanan  sair  nedenlerle  seyahate  katılamamalarından  EJDER TURİZM  sorumlu  tutulamaz.

 

Bu durumda ki katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya  da  vizesiz  bir  ülkeye  seyahat  edecekler  ise;

pasaportlarının  gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık  geçerlilik  süresinin  bulunduğunun,  yeni  düzenlemeye  uygun  çipli  ve  10  yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük v.s bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum  sürelerinin  bitmemiş  olduğunun,  giriş  çıkış  sayılarının  adedinin  (tek  giriş–çift  giriş–çok  giriş) ve  vizelerini  yanlış  kullanmadıklarının  kontrolünü  sağlamalıdırlar.

 

Vize evraklarının teslimi:

EJDER TURİZM  ile yurtdışı turuna  katılacak  olan  Tüketici/Katılımcılar’ın,  yurtdışına  çıkış  için  gerekli  vize  takip  işlemini  EJDER TURİZM'in üstlenmesini talep etmesi durumunda  EJDER TURİZM'in  çalıştığı  yetkili  acente  tarafından  katılımcılara verilecek  vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu maddede düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli  olan  evraklar  ve  vize  masrafları ile  vize  hizmet 

bedeli,  ilgili  Konsolosluğun  bildirdiği  şekilde  eksiksiz  olarak,  tur  hareket  tarihinden  en geç 30  gün önce Tüketici/Katılımcılar tarafından  EJDER TURİZM  ve  EJDER TURİZM'in  talebi  doğrultusunda  acenteye  teslim  edilmelidir.  Teslim  edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en  az  6  aylık  geçerlilik  süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması,  yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle  Katılımcıların bu riski tolere etmeleri için sigorta yaptırmaları EJDER TURİZM  tarafından  önerilmektedir.  Bu konuda sözleşme  imzası  sırasında  Tüketici/katılımcılar  bilgilendirilmiştir.  Pasaportların  geçerliliği   ve   pasaportlarda   yer   alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk yada ülke girişlerinde polis  kontrolü  sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden EJDER TURİZM  sorumlu değildir.

 

  Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları:

Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde  şahsi  başvuru  yapmak üzere  evraklarıyla  beraber  konsolosluk  tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle EJDER TURİZM'den herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.

Katılımcının EJDER TURİZM  veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını  teslim  edip,  teslim  edilen  evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi  durumunda;  Konsolosluk  tarafından  Tüketici/Katılımcılar’dan  talep  edilen  eksik  evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler  Tüketici/Katılımcılar’a  aittir.  Bu  sebeple  alınamayan vizeler EJDER TURİZM  ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur.

Tüketici/Katılımcılar, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında  başvuru  yapmış  olmasına  rağmen  Konsolosluk  tarafından  başvuru  reddedilirse  veya  yine  taraflardan  kaynaklanmayan  nedenlerle,  ilgili  konsolosluk tarafından turun  başlangıç  gününe  kadar  pasaportlar  teslim  edilmezse,  ya  da  verilen  vizenin  geçerlilik  süresi  konsolosluk tarafından tur  tarihlerinden  eksik  olarak  düzenlenirse  EJDER TURİZM  veya  acentenin  sorumluluğu doğmayacaktır.

EJDER TURİZM  , yetkili acente ve Tüketici/Katılımcılar tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi  durumunda,  EJDER TURİZM  ,  tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip  olacaktır.

 

Tüketici/Katılımcılar’ın hüsnüniyet  kurallarına  aykırı  olan  hareketleri  neticesinde  (vergi  borcu,  askerlik  durumu,  yurtdışına  çıkış   yasağı,   kara  liste  olma  durumu,  v.b)  ya  da  kendi  kusuru,  ihmali  ve  özen  yükümlülüğünü  yerine    getirmemesi (pasaporttaki  eksik,  yırtık,  deformasyon  vb.) vizenin  alınamaması  veya  yurtdışına  çıkışına  engel  olunması   durumunda EJDER TURİZM'in veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Tüketici/Katılımcılar tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış  olmasına  rağmen,  gidilen  ülkede  herhangi  bir nedenle içeri sokulmayan  veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen

Tüketici/Katılımcılar’a herhangi bir geri ödeme  yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan EJDER TURİZM veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.

 

Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu  beyan  eden  veya  vize  işlemlerini  bizzat  kendisi  takip  edeceğini  belirten  katılımcı,  vize  işlemlerinin  gerçekleşmemesini  ileri  sürerek  sözleşmeyi  feshedemez,  sorumluluk  Tüketici/Katılımcılar’a  aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

EJDER TURİZM veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü  veya  edinimlerini  taahhüt  edebilme yetkisi yoktur. EJDER TURİZM veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden EJDER TURİZM aracı kurum  olması 

sebebiyle  kendi  veya  yetkili  acentesi  sorumlu  değildir.  Konsolosluk  tarafından iade edilen belgeler

EJDER TURİZM veya yetkili acente tarafından Tüketici/Katılımcılar’a teslim edilir.  Konsolosluğun  vize  vermemesi halinde EJDER TURİZM 'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” uluslararası kurallar gereği konsolosluk beyanına dayanır. Bunları tartışma imkanı ve yetkisi  bulunamamaktadır.

 

5– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

5.1–  EJDER TURİZM; kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı hükümlerine uygun olarak, toplanmakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve Tüketici/Katılımcılar’a sunulan hizmetin niteliğine göre, yurtdışında ve/veya yurtiçinde bulunan talep etmiş olunan hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla üçüncü kişilere aktarmakta ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

 

5.2- EJDER TURİZM, kendi firmasından hizmet satın alan katılımcı ve/veya katılımcılarının paylaşacağı e-mail,  GSM  numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına  yapacağı  duyuru,  ilan  veya  reklam  çalışmasına  yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na” uygun  şekilde  yapmayı taahhüt eder. Tüketici/Katılımcılar imzalamış olduğu bu sözleşmeyle EJDER TURİZM’in kendi  iletişim  bilgilerine  yapacağı  gönderimleri kabul etmiştir.

 

5.3– Tüketici/Katılımcılar kendi kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. EJDER TURİZM, Tüketici/Katılımcılar’ına bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden EJDER TURİZM’in kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@ejderturizm.com.tr mail adresine veya isteyeceği herhangi bir yolla EJDER TURİZM’e bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder. 

 

 

  12 punto  olarak  düzenlenen  ve  Toplam 8 Sayfadan  oluşan  işbu  sözleşmeyi, kendim ve aşağıda    adları yazılı  katılımcılar  adına,  son  halini  okuyarak  kabul  edip  onayladım.  Bir  nüshası  tarafıma  tüm  ekleri  ile  birlikte (paket  tur sözleşmesi ile birlikte ön bilgilendirme broşürü, voucher)  ilgili  sigorta  poliçesi  yazılı  /  kalıcı  veri  saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın  aldığım  paket  tur  kapsamında,  sunulan  tüm  hizmetleri  ve niteliklerini, satış  fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini   okuyarak  anladığımı,  bilgilendirildiğimi  kabul  beyan  ve  taahhüt  ederim.  Bu  beyanım,  rezervasyon  işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de  geçerlidir.  

 

SÖZLEŞMEYİ OKUDUM. BİR SURETİNİ EKLERİ İLE TESLİM ALDIM.

 

Tüketici ve katılımcı adına

Adı soyadı: Tur kayıt tarihi ve Voucher esas  alınır

Tarih: * Tur kayıt tarihi ve Voucher esas  alınır

 

EJDER TURİZM Personeli: 

Adı soyadı: Tur kayıt tarihi

ve Voucher esas  alınır

 

 

Ekler

Ek 1 : Tura katılım formu : Kayıt esnasında düzenlenir ve TÜKETİCİ/KATILIMCI ya iletilir.

Ek 2 : Ayrıntılı Gezi Programı : Kayıt esnasında yada öncesinde TÜKETİCİ/KATILIMCIya iletilir.

 

1.1 –PAKET TUR İÇERİĞİ: Tur program evrakında ve www.ejderturizm.com.tr  web sitesinde mevcuttur

 

1.2 –ULAŞIM BİLGİLERİ  (Havayolu şirketi, uçuş saatleri vs.) TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur

    1.3 –KONAKLANACAK TESİSLER TUR PROGRAMI ÜZERİNDE mevcuttur

1.4 –ASGARİ KATILIMCI SAYISI : E jder t ur iz m. c o m. t r web s it es in de ila n ed ilir

    1.5 -TUR BEDELİ :  Ejderturizm.com.tr web sitesinde ilan edilir